تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

دمو Mashup در کلیک سنس

تا بارگذاری کامل کمی شکیباباشید

یکی از امکانات فوق العاده جالب در کلیک سنس ساختن Mashup هست . از طریق Mashup می توانید سایت هایی را پیاده سازی کنید که بدنه ی آن ها نمودار ها وفیلتر های داشبوردتان باشد .