تکنولوژی مدیریت دانش

Knowledge Management Technology

تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش
تکنولوژی مدیریت دانش

کتاب مرجع شاخص های کلیدی عملکرد سازمان

برای دریافت کتاب به صوت پیک یا پست مشخصات خود را به اینجانب ارسال بفرمایید

با تشکر بابک پیروز
09122885139

Loading